Om SAMBI

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. SAMBI ska ta fram en metod så att samtalspartners genom anpassade bilder ska kunna prata med äldre personer som har kognition- och/eller kommunikationssvårigheter.

SAMBI ska ge personer med till exempel afasi en chans att pröva vad en mer intensiv vardagsträning med bilder under längre tid kan åstadkomma. Vi hoppas kunna öka deras självkänsla och självförtroende, så att de blir mer aktivt delaktiga i sitt vardagsliv på olika sätt.

Värdegrund, SAMBI

Funktionshinderorganisationernas mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och är en del av vår värdegrund.

Konventionens grundläggande principer:

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.
  • Rättigheterna gäller alla människor. Detta gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.
  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.
  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.

Läs mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på regeringen.se/Ds2008:23

Värdegrund Funktionsrätt Västra Götaland