Om SAMBI

Projekt SAMBI har tagit fram en metod så att samtalspartners genom anpassade bilder ska kunna prata med äldre personer som har kognition- och/eller kommunikationssvårigheter, för ökad delaktighet i vardagslivet.

Kontaktuppgifter »   
Under projektet gjorde vi en mängd aktiviteter, här ett urval som även kan användas som inspiration till egna aktiviteter:
–  Kalendarium »
–  Aktiviteter

–  Slutseminarium med sammanfattning av SAMBI-projektet
–  Arvsfondens sida om projektet

     Ladda ner SAMBI-folder »

A4-sida med SAMBI-folderns text » 

Samtal med bilder, SAMBI-projektet startade 1 januari 2021 av Funktionsrätt Västra Götaland och finansieras under tre år av Allmänna Arvsfonden. Medsökande i projektet är Afasiförbundet och FUB Västra Götaland, projektet samverkar med Afasiföreningen Södra Älvsborg, FUB Borås och Funktionsrätt Borås. Arvsfondens sida om SAMBI-projektet.

Bakgrund
Alla kan kommunicera men alla kan inte tala. Kommunikation kan ske på många olika sätt. För att vara delaktig i samhället och vardagslivet behövs en fungerande kommunikation. Att utifrån sina förutsättningar kunna uttrycka sig och förstå.
En stor del av de metoder och bildmaterial som används idag till stöd för samtal och kommunikation är framtaget för barn och skolungdomar. SAMBI-metoden riktar sig till målgruppen äldre vuxna med som har svårt att kommunicera, som exempelvis har afasi, samt deras närstående.
SAMBI-metoden använder anpassade bilder och samtalsstöd som passar för vuxna som ökar kunskapen och stimulerar och stärker de närståendes samtal med målgruppen, samtidigt som individerna med kommunikationsproblem får en ökad delaktighet och livskvalitet.

Syfte och mål
SAMBI-projektet handlar om att inspirera och bidra till ökad kommunikation och delaktighet i samhället genom kunskap om och användning av olika stöd med anpassade bilder för att kommunicera.
Det här materialet handlar om att inspirera och uppmuntra till kommunikation på olika sätt för att bejaka intressen och öka delaktighet bland äldre personer. Metodmaterialet riktas till närstående/anhöriga, berörda och intresserade samt arbetande inom exempelvis hemtjänst, socialtjänst, eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa.

Målgrupp
Metodstödet är framtaget tillsammans med personer som har svårt att kommunicera och riktar sig till anhöriga/närstående, intresserade och berörda samt alla som arbetar inom verksamheter där aktiviteter görs för äldre personer och personer som har svårt att kommunicera. Materialet kan även vara ett stöd för föreningar, organisationer, företag och andra aktörer.

Det vi kallar SAMBI-metoden har tagits fram tillsammans med personer som har svårt att kommunicera. Syftet är att inspirera och bidra till ökad kommunikation och delaktighet i samhället. Med hjälp av bilder, goda exempel och checklistor får du förslag på stöd som kan öka lusten och uppmuntra till kommunikation på nya sätt.

Nu under år 3 av projektet kommer vi att samla både metod och material som ska finnas tillgängligt här på webbplatsen. Projektets framtagna material kommer att finnas tillgängligt på Funktionsrätt Västra Götaland Afasiförbundet och FUB Västra Götalands hemsidor. Redan idag finns en mängd inspelade föreläsningar att ta del av, samt kalendarium och beskrivning av aktiviteter.

Referensgrupp

Referensgruppen för SAMBI-projektet består av Ann Ander, logoped, Lillemor Holgersson, FUB VG, Stig-Åke Johansson, Funktionsrätt VG samt Janet Eltebo och Kerstin Söderberg från projektet.

Med många olika erfarenheter och kompetenser bidrar referensgruppen till att bredda och fördjupa kunskapen kring det som projektet ska leverera. Många olika målgrupper och aspekter får komma till tals genom medlemmarnas stora nätverk.

Bildstöd

Exempel på en inbjudan som är förstärkt med symboler och bilder, i kombination med text. Denna användes till träffar med kommunikationspartners projektets första år, hösten 2021.

Under projektets tredje år paketerades både metodstöd och bildkartor här på sambi.nu, för att underlätta att komma igång med att kommunicera med bildstöd.

Bildskylt – här kommunicerar vi med bildstöd

Efter önskemål från aktörer, bland annat apotek, affärer och caféer har en skylt tagits fram som meddelar att här kan vi kommunicera med bildstöd.

Bildskylten är framtagen i samarbete mellan Arvfondsprojekten Afasi-Kommunikation-Delaktighet och SAMBI – Samtal med bilder. I framtagandet har personer som har svårt att kommunicera deltagit.

Design av Carina Söe-Knudsen, Valja Infodesign AB. Skylten får användas fritt.

Här kan du ladda ner pdf för utskrift »

Kontaktuppgifter på SAMBI-foldern – ladda ner »

Värdegrund, SAMBI

Funktionshinderorganisationernas mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och är en del av vår värdegrund.

Konventionens grundläggande principer:

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.
  • Rättigheterna gäller alla människor. Detta gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.
  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.
  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.

Läs mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på regeringen.se/Ds2008:23

Värdegrund Funktionsrätt Västra Götaland