Om SAMBI

Kontaktuppgifter >>

Projekt SAMBI ska ta fram en metod så att samtalspartners genom anpassade bilder ska kunna prata med äldre personer som har kognition- och/eller kommunikationssvårigheter, för ökad delaktighet i vardagslivet.

SAMBI ska ge personer med till exempel afasi en chans att pröva vad en mer intensiv vardagsträning med bilder under längre tid kan åstadkomma. Projektets syfte är att tillsammans med samtalspartners och med stöd av bilder uppmuntra till samtal för att återfå lust, stärkt hälsa och självförtroende.

Projektet genomförs av Funktionsrätt Västra Götaland och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Afasiföreningen Södra Älvsborg medverkar.

Nu under år 3 av projektet kommer vi att samla både metod och material som ska finnas tillgängligt här på webbplatsen. Redan idag finns en mängd inspelade föreläsningar att ta del av, samt kalendarium och beskrivning av aktiviteter.

Referensgrupp

Referensgruppen för SAMBI-projektet består av Ann Ander, logoped, Lillemor Holgersson, FUB VG, Stig-Åke Johansson, Funktionsrätt VG samt Janet Eltebo och Kerstin Söderberg från projektet.

Med många olika erfarenheter och kompetenser bidrar referensgruppen till att bredda och fördjupa kunskapen kring det som projektet ska leverera. Många olika målgrupper och aspekter får komma till tals genom medlemmarnas stora nätverk.

Bildstöd

Exempel på en inbjudan som är förstärkt med symboler och bilder, i kombination med text. Denna användes till träffar med kommunikationspartners projektets första år, hösten 2021.

Under projektets tredje år kommer det att paketeras både metodstöd och bildkartor för att underlätta att komma igång med att kommunicera med bildstöd.

Värdegrund, SAMBI

Funktionshinderorganisationernas mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och är en del av vår värdegrund.

Konventionens grundläggande principer:

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.
  • Rättigheterna gäller alla människor. Detta gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.
  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.
  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.

Läs mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på regeringen.se/Ds2008:23

Värdegrund Funktionsrätt Västra Götaland