Bildstöd – en ramp till kommunikation

Kommunikation kan ske på många olika sätt och alla kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt.

Att använda bild- och kommunikationsstöd som en ramp för kommunikation kan jämföras med att använder fysiska ramper för tillgänglighet för personer med rullstol, rullator eller käpp. Liksom fysiska hinder kan de kommunikativa hindren vara på olika nivå, och behoven av stöd se olika ut, så även ramperna kan behöva se olika ut.

Det här metodstödet kan vara ett stöd och en vägledning för att inspirera till aktiviteter som handlar om att underlätta och uppmuntra till kommunikation på olika sätt. Syftet är att inspirera och bidra till ökad kommunikation och delaktighet i samhället genom kunskap om och användning av olika stöd för att kommunicera. Kommunikation ger ökad delaktighet.

Vem kan använda metodmaterialet
Metodstödet är framtaget tillsammans med personer som har svårt att kommunicera. Materialet riktar sig till anhöriga/närstående, intresserade och berörda samt alla som arbetar inom verksamheter där aktiviteter görs för äldre personer och för dem som har svårt att kommunicera.
Materialet kan även vara ett stöd för föreningar, organisationer, företag och andra aktörer.

Det här materialet handlar om att inspirera och uppmuntra till kommunikation på olika sätt för att bejaka intressen och öka delaktighet bland äldre personer. Metodmaterialet riktas till närstående/anhöriga, berörda och intresserade samt arbetande inom exempelvis hemtjänst, boenden, socialtjänst, eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa.

Ladda ner PDF-fil:  LÄNK SKA IN HÄR

Vad är kommunikation?

Ordet kommunikation kommer av det latinska ordet communis som betyder ”gemensam”. Att kommunicera är att dela, att göra något gemensamt.
Kommunikation kan beskrivas som att föra över ett budskap från en individ till en annan det vill säga att förmedla information från en punkt till en annan.

Kommunikationsprocessen

Deltagare i kommunikationsprocessen kallas för sändare och mottagare. Sändaren är den som sänder informationen och mottagaren är den som tar emot det som kommuniceras.
Att kommunicera är att göra något gemensamt, och vare sig det är medvetet eller omedvetet har varje person som deltar i kommunikationen sin egna roll.

Kommunikationen består ofta av att vi sänder ut signaler som tolkas av andra, exempelvis genom gester, ögonkontakt, kroppsspråk eller rösten.

Bildstöd – Kommunicera med bilder

Bilder kan användas på olika sätt och hjälpa till att minnas och att förstå vad vi pratar om. Kommunikation med stöd av bilder sker i samspel.
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord – vilket ofta stämmer. När du använder bilder för att kommunicera behöver du ta hänsyn till hur du kommunicerar. Att välja en lämplig bild som passar för budskapet som ska förmedlas. Bra att tänka på att bilden ska vara tydlig.

Bilder finns på olika ställen, exempelvis i tidningar, broschyrer, foton och digitala bilder kan fungera som stöd för att starta kommunikation. Vi omges av bilder som kan användas för att inspirera och bidra till ökad delaktighet. Om man exempelvis utgår från personens intressen, bakgrund eller familj kan det vara ett sätt att skapa en gemenskap.

Fler stöd för kommunikation och för att förstå vad som sägs är att använda gester och mimik samt även att rita och måla samtidigt som man pratar.

Kommunikationspartner

En god kommunikationspartner underlättar och gör det lättare att kommunicera.

För personer som har svårt att kommunicera är kommunikationspartnerns roll viktig för att stötta personens vardagliga rutiner, intressen och delaktighet.

Vi använder kommunikation varje dag i nästan alla situationer. Kommunikation kan ske medvetet eller omedvetet och göras på olika sätt till exempel med bilder, tecken, skrift, punktskrift, ljud, gester, blickar, miner, pauser, med kroppen, som skratt eller skrik till talat språk och teckenspråk.

Stöd för kommunikation

Tidningar, TV och radio är vanliga kanaler för kommunikation. Kommunikation kan även ske med telefon, sms och e-post eller via sociala medier som exempelvis Instagram, Facebook och Twitter. Även papper och penna, kritor, pensel och färg samt bilder på olika sätt är enkla stöd för kommunikation.